Temat szkolenia: Umowy dotyczące praw własności przemysłowej - 5.12.2023 r.
Termin - 2023-12-05
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Żytnia 15/16, piętro I
Wykładowcy - Romuald Żywiecki – rzecznik patentowy

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 5.12.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Celem warsztatu jest zaznajomienie słuchaczy z tematyką oraz praktycznymi aspektami umów najczęściej spotykanych w związku z prawami własności przemysłowej. Podczas warsztatu omówione zostaną umowy zawierane przed i w związku z powstaniem praw, w szczególności umowy dotyczące prac nad projektami wynalazczymi, a także umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa.

Romuald Żywiecki – rzecznik patentowy, posiada wykształcenie prawnicze. Prawem własności przemysłowej zajmuje się od 2007 roku. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. W latach 2020 – 2022 przewodniczył grupie roboczej ds. IP przy Polskim Związku Producentów Przemysłu Farmaceutycznego. Od 2016 roku odpowiada za globalne zarządzanie dużym portfelem znaków towarowych jednego z wiodących polskich przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100   Sesja I

Umowy zawierane przed powstaniem przedmiotu ochrony własności przemysłowej:

 • opracowanie rozwiązania technicznego
 • wzornictwo przemysłowe
 • grafiki i oznaczenia – znaki towarowe
 • kluczowe zapisy
 • uwagi praktyczne

Umowy o wspólności praw:

 • przypadki kiedy prawo przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi
 • kluczowe zapisy
 • uwagi praktyczne
 • regulaminy dotyczące wspólnych praw

1100-1115     przerwa kawowa

1115-1300   Sesja II

Umowy licencyjne dot. praw własności przemysłowej:

 • rodzaje licencji
 • kluczowe zapisy
 • uwagi praktyczne
 • zabezpieczenia stron w umowach licencyjnych
 • sublicencje

1300-1330 lunch

1330-1500 Sesja III

Umowy przenoszące prawa do praw własności przemysłowej:

 • kluczowe zapisy
 • uwagi praktyczne
 • dodatkowe dokumenty

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie warsztatowe umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie warsztatowe decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
390,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
590,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 5.12.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116,
e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej