Temat szkolenia:Odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych, dyrektorów po nowelizacji KSH w październiku 2022 roku – 19.12.2023 r.
Termin - 2023-12-19
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Wykładowcy - Mariusz Fistek, LL.M. – radca prawny

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 19.12.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Szkolenie dotyczyć będzie istotnych podstaw odpowiedzialności prawnej członków zarządu, rad nadzorczych i dyrektorów w spółkach kapitałowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ksh z października 2022 r. – analiza powyższych z perspektywy roku po wprowadzeniu nowych przepisów. Przedstawione zostaną zagadnienia służące mitygacji ryzyk, a tym samym ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz osób pozostających na najwyższych szczeblach menedżerskich. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać usystematyzowaną wiedzę na temat najważniejszych podstaw odpowiedzialności, jak również, będą bogatsi o wiedzę praktyczną w zakresie skutecznej ochrony interesów członków organów spółek kapitałowych, jej dyrektorów oraz samych spółek.

Mariusz Fistek, LL.M. – radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Menedżer w sektorze prywatnym i państwowym (w tym w spółkach publicznych), arbiter i mediator w Sądach Arbitrażowych (przy KIG, Konfederacji Lewiatam i SIDiR). Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz zasiadaniu w radzie nadzorczej jednej z największych grup kapitałowych z branży energetycznej oraz w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Kanadzie. Doświadczony trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych dla środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej – na najwyższych szczeblach menadżerskich, także dla organów nadzoru. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku) – w tym w charakterze prelegenta podczas najważniejszych wydarzeń prawnych i branżowych – głównie w zakresie odpowiedzialności organów spółek.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

 1. Zagadnienia wstępne dotyczące odpowiedzialności prawnej.
 2. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa:
 • „w związku z” wykonywaniem swoich funkcji w zarządzie;
 • „przy okazji” zasiadania w zarządzie;
 • pojęcie szkody;
 • przykłady odpowiedzialności karnej menadżerów z kodeksu karnego i ustaw szczególnych na podstawie orzeczeń sądów i case study – w tym delikty członków zarządu;
 • skutki karne na gruncie nowelizacji ksh z października 2022 r.
 • po wyroku – ograniczenia w sprawowaniu funkcji.

3. Odpowiedzialność cywilna – członków zarządu spółek kapitałowych (art. 299 ksh, 21 ust. 3 prawa upadłościowego):

 • kiedy egzekucja jest bezskuteczna?
 • pojęcie niewypłacalności i właściwego czasu;
 • tytuł wykonawczy;
 • zakres odpowiedzialności członka zarządu;
 • przedawnienie roszczeń;

1100-1115  przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

4. Odpowiedzialność korporacyjna:

 • odpowiedzialność członków organów wobec spółek kapitałowych – 293 ksh i 483 ksh;
  1. pojęcie „bezprawności” i „szkody”;
  2. przykłady naruszeń;
 • pozew wspólnika o naprawienie szkody;
 • przedawnienie roszczeń;
 • szkoda przy tworzeniu spółki;
 • skutki wiążących poleceń dla członków zarządu – perspektywa spółki zależnej i dominującej;
 • odpowiedzialność rady nadzorczej;
 • podział zadań członków zarządu, a zasady odpowiedzialności.

5. Odpowiedzialność administracyjna w zakresie ustawy o KRS.

6. Odpowiedzialność podatkowa:

  1. zobowiązania wobec US;
  2. zobowiązania wobec ZUS.

1300-1330 lunch

1330-1500   Sesja III

7. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych:

 • wygaśnięcie mandatu członka organu / właściwe zakończenie sprawowania funkcji;
 • podział kompetencji między członkami zarządu spółki,
 • ubezpieczenie D&O (Directors’ and Officers’ liability insurance),
 • odpowiednia organizacja – rozdzielenie obowiązków wewnątrz organizacji oraz nabór odpowiednich pracowników, profesjonalni doradcy wewnętrzni / zewnętrzni,
 • nadzór.

8. Omówienie zmian ustawy kodeks spółek handlowych w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz przedstawienie doświadczeń po roku od wprowadzenia zmian w ksh.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 19.12.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116,
e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej