Temat szkolenia:Procedura administracyjna – istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego – 21.11.2023 r.
Termin - 2023-11-21
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Żytnia 15/16, piętro I
Wykładowcy - Piotr Grodzki – radca prawny

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 21.11.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z procedurą administracyjną ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnich latach. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia praktyki radcy prawnego. W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać kazusy i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Piotr Grodzki – Radca prawny, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100   Sesja I

 Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • Wprowadzenie
 • Zasady procedury administracyjnej
 • Właściwość organu
 • Wyłączenie pracownika i wyłączenie organu z procedury administracyjnej
 • Doręczenia
 • Wezwania i protokoły
 • Udostępnienie akt postępowania
 • Obliczanie terminów urzędowych
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w formie elektronicznej

1100-1115  przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

Postępowanie przed organem I instancji

 • wszczęcie postępowania
 • dowody w sprawie
 • zawieszenie postępowania
 • umorzenie postępowania

Akty kończące postępowanie:

 • decyzja
 • ugoda administracyjna
 • postanowienie

1300-1330 lunch

1330-1500   Sesja III

Postępowanie przed organem II instancji

 • odwołania
 • zażalenia

Nadzwyczajne środki postępowania

 • wznowienie postępowania
 • uchylenie, zmiana decyzji
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.11.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116,
e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej