Temat szkolenia:Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy – 3.10.2023 r.
Termin - 2023-10-03
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Żytnia 15/16, piętro I
Wykładowcy - Irena Skubiszak-Kalinowska – radca prawny

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 3.10.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie instytucje regulowane nową ustawą w odniesieniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego ze wskazaniem różnić a także ich konsekwencji dla prowadzonych postępowań. W materiałach szkoleniowych syntetycznie przedstawione zostaną ww. zmiany i różnice. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i podjęcia dyskusji.

Irena Skubiszak-Kalinowska – radca prawny w OIRP Warszawa, właścicielka kancelarii ISK. Specjalizuje się w dziedzinie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa cywilnego i handlowego oraz własności intelektualnej, w branżach: IT, infrastruktura i budownictwo, energetyka, gospodarka odpadami. Wyróżniona w rankingu prawników Chambers Global (2016, 2018, 2019- 2023  r.) oraz medalem 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Autorka licznych publikacji, w tym najbardziej aktualnej na rynku pozycji – Meritum Zamówień Publicznych, wyd. Wolters Kluwer, rok wyd. 2023.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100   Sesja I

 1. Nowe definicje ustawowe
 • Dokumenty zamówienia
 • Innowacja
 • Pisemność
 • Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe
 • Udzielenie zamówienia
 1. Zasady udzielenia zamówień
 • Zasady udzielania zamówień na gruncie nowej ustawy – najważniejsze zmiany
 • Zasada efektywności ekonomicznej
 • Brak zasady przetargowego udzielania zamówień, jako zachęta do procedur negocjacyjnych    wszczynanych publicznym ogłoszeniem
 • Zasada jawności, a rezygnacja z publicznego otwarcia ofert
 • Zasada współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

1100-1115  przerwa kawowa

 1. Przygotowanie postępowania
 • Planowanie postępowań o udzielenie zamówień oraz aktualizacja planów postępowań o udzielanie zamówień
 • Analiza potrzeb i wymagań – zakres wymaganej regulacji

Czym jest analiza potrzeb i wymagań zamawiającego?

Co powinna zawierać analiza potrzeb zamawiającego?

Sytuacje, w których jest obowiązek  jej sporządzenia

1115-1300  Sesja II

 1. Przeprowadzenie postępowania – zmiany w procedurach dla postępowań unijnych
 • Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
 • Ogłoszenia
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Nowa regulacja dotycząca wadium, zwrot i zatrzymanie wadium, zwrot i zatrzymanie wadium
 • Dokumenty w postępowaniu (OPZ, SWZ, opis potrzeby i wymagań)
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Nowe warunki udziału w postępowaniu
 • Podmiotowe środki odwoławcze
 • Podstawy wykluczenia wykonawcy na gruncie nowej ustawy
 • Konsorcjum i udostępnianie zasobów
 • Tryby udzielania zamówień klasycznych powyżej progów unijnych
 1. Przeprowadzenie postępowania – zmiany w procedurach dla postępowania poniżej progu unijnego
 • Postępowanie powyżej i poniżej progów unijnych – najważniejsze różnice
 • Tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych
 • Tryb podstawowy – trzy warianty

1300-1330 lunch

1330-1500 Sesja III

 1. Proces badania i oceny ofert
 • Wyjaśnienia dotyczące treści oferty
 • Omyłki w ofercie
 • Rażąco niska cena
 • Odrzucenie oferty
 1. Wybór oferty i zawarcie umowy
 • Kryteria oceny ofert (jakie mogą być kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: szczególne kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: wagi przypisane kryteriom)
 • Standstill
 • Zawarcie umowy

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 3.10.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116,
e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

 

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej