Temat szkolenia:Decyzja administracyjna i jej zaskarżanie do sądu administracyjnego
Termin - 2022-11-22
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16
Wykładowcy - s. Marian Wolanin

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 22.11.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest omówienie metodologii wykładni i stosowania procedur administracyjnych w wydawaniu decyzji administracyjnej oraz praktycznych zagadnień dotyczących stosowania i rozpoznawania środków prawnych zaskarżania tych decyzji.

Marian Wolanin – od trzydziestu lat zajmuje się prawem administracyjnym i cywilnym, w tym szeroko rozumianą problematyką nieruchomości; pracę zawodową rozpoczął udziałem w parlamentarnych procedurach legislacyjnych, później pracował w najwyższym organie kontroli państwowej, a następnie zajmował się orzecznictwem administracyjnym na szczeblu centralnym; od prawie siedemnastu lat pracuje w sądownictwie administracyjnym. W dotychczasowym dorobku publikacyjnym ma kilkanaście książek (monografie i komentarze) oraz ogromną ilość artykułów dotyczących praktyki stosowania prawa administracyjnego i cywilnego.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników

930-1100    Decyzja administracyjna.

  • Normatywne elementy decyzji administracyjnej i ich znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy
  • Decyzja związana i decyzja uznaniowa
  • Środki prawne kwestionowania decyzji (odwołanie, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, zmiana decyzji, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji)

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300  Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego

  • Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej i zakres jej oceny przez sąd administracyjny
  • Skarga do sądu administracyjnego – warunki, elementy i zakres zaskarżenia

1300-1330 przerwa obiadowa

1330-1500  Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego - kontynuacja

  • Normatywna konstrukcja skargi kasacyjnej – formułowanie zarzutów naruszenia procedury i przepisów prawa materialnego
  • Warunki wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 22.11.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej