Temat szkolenia:Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 9.06.2020 r.
Termin - 2020-06-09
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16
Wykładowcy - Piotr Trębicki – radca prawny

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 9.06.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w tym ich dorzucania, poprawiania i innych czynnościach przewidzianych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Wskażemy także główne różnice w tym zakresie wg starej i nowej PZP w zasadach oceny ofert.

Piotr Trębicki – radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Wyróżniany w międzynarodowym prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017, 2018, 2019) oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita (2018) w kategorii „Zamówienia Publiczne”. Jego bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych obejmuje kompleksowe doradztwo w postępowaniach z zakresu IT, branży medycznej i farmaceutycznej, budowlanej oraz dla sektora energetycznego. Współautor Komentarza: „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Zasady wejścia w życie i stosowania nowej ustawy PZP

 • wejście w życie ustawy
 • zakres stosowania

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • pełna elektronizacja
 • rygor nieważności

Procedura odwrócona

 • brak obowiązku przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń dotyczących wykonawcy – jeśli przewidziano to
  w SWZ

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Oferta – z czego się składa? Otwarcie ofert

 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe oraz środki równoważne
 • ścisłe rozgraniczenie środków dowodowych
 • podpisy pod ofertą – kto jak i kiedy?
 • otwarcie ofert – jawne, czy tajne czy…?

Rewolucja w zasadach związania ofertą i wadium

 • termin związania ofertą – zupełnie nowe zasady przedłużenia
 • czym jest zasada fakultatywności wadium?
 • zasady wnoszenia i zwrotu wadium
 • zatrzymanie wadium – przyczynienie się zamawiającego
 • Kryteria oceny ofert
 • kryteria selekcji
 • uwzględnienie aspektu jakościowego

1300-1330 lunch

1330-1500  Sprostowania i poprawki ofert – nowe ograniczenia

 • zakres uzupełnień i wyjaśnień oferty
 • 107 ust. 2 – jednorazowe uzupełnienie „braków formalnych” – zależne od woli zamawiającego?
 • możliwość wyłączenie uzupełnienia dokumentów przedmiotowych

Rażąco niska cena

 • nowa metoda obliczania średniej arytmetycznej?
 • wyjaśnienia „po staremu”?

Jakie sankcje przewiduje ustawodawca na etapie oceny ofert?

 • wykluczenie wykonawcy
 • odrzucenie oferty

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 9.06.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej