Temat szkolenia:Warsztat z technik przesłuchań
Termin - 2022-11-07
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16
Wykładowcy - dr hab. Marek Leśniak

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 7.11.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie udziału w przesłuchaniu świadków lub podejrzanych (oskarżonych). Obejmują one: unikanie podstawowych błędów przy formułowaniu pytań, stosowanie kryteriów oceny wiarygodności związanych z treścią wypowiedzi, a także z zachowaniami niewerbalnymi osoby przesłuchiwanej, zalet i wad wybranych sposobów prowadzenia przesłuchania, kwestie istotne w kontekście przesłuchania szczególnych kategorii osób. Drugim celem jest nabycie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy z zakresu badań poligraficznych (psychofizjologii sądowej) oraz umiejętności przesłuchiwania ekspertów z tego rodzaju obszarów opiniowania. Zostaną omówione kwestie, na które pełnomocnik strony powinien zwrócić uwagę w sytuacji, gdy w postępowaniu pojawia się ekspertyza z badań poligraficznych.

dr hab. Marek Leśniak jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydziale Prawa i Administracji) oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Posiada wykształcenie prawnicze oraz psychologiczne. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu badań dokumentów oraz badań poligraficznych (wariograficznych). Przez cztery kadencje (20 lat) był biegłym sądowym z zakresu badań dokumentów oraz badań poligraficznych.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100   Elementy wpływające na efektywność przesłuchania. Przyczyny błędów świadków szczerych. Kryteria oceny wiarygodności relacji osoby przesłuchiwanej.

  • Czynniki wpływające na efektywność przesłuchania.
  • Czynniki wpływające na relacje osób szczerych (w kontekście mechanizmów: zapamiętywania, przechowywania informacji, przypominania). Przyczyny błędów w relacjach świadków szczerych.
  • Kryteria oceny wiarygodności relacji na podstawie treści wypowiedzi (w ujęciu praktycznym).
  • Kryteria oceny wiarygodności relacji na podstawie reakcji niewerbalnych (w ujęciu praktycznym).

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Omówienie wybranych metod przesłuchiwania.

  • Metody przesłuchiwania (podejrzanych i świadków).
  • Formułowanie pytań (z przykładami błędów).
  • Niebezpieczeństwo uzyskiwania fałszywego przyznania się.
  • Przesłuchanie szczególnych kategorii osób (dzieci, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi).
  • Zasady przesłuchiwania biegłych.

1300-1330 lunch

1330-1500  Omówienie podstaw badania poligraficznego ze szczególnym uwzględnieniem elementów tego badania, na które profesjonalny pełnomocnik strony powinien zwrócić uwagę.

  • Elementy psychofizjologii sądowej (badanie poligraficzne).

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
390,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
590,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 7.11.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej